UN แนะกัมพูชาออกพันธบัตรและการจัดเก็บภาษีบาปมาพัฒนาเศรษฐกิจ

กัมพูชากำลังจะพ้นจากประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด สู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ภายในปี 2027 หรือ 2028 ตามรายงานของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยรายงานคาดการณ์ว่าการจัดหาเงินทุนเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคิดเป็นประมาณ 23.4 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025 และคิดเป็นร้อยละ 68.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกัมพูชา ภายใต้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือและเงินให้กู้ยืม โดยทางด้าน UNDP ได้แนะนำกัมพูชาในการออกพันธบัตรรัฐบาลและตราสารทุนที่จะมีส่วนช่วยในการเร่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการช่วยขยายฐานเงินได้ภายในประเทศเป็นสำคัญ โดยรายงานยังสำรวจความเป็นไปได้ของการจัดเก็บ “ภาษีบาป” จากธุรกิจคาสิโนที่เริ่มมีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ร่วมกับการเพิ่มภาษียาสูบในประเทศจากร้อยละ 25 สู่ร้อยละ 74 จะส่งผลทำให้รายรับภาครัฐจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง 230 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า สู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50901375/un-development-programme-recommends-bond-issuance-sin-tax-to-develop-economy/