หนี้ต่างประเทศเมียนมาแตะหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเมียนมามีหนี้ต่างประเทศ 10.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และหนี้ในประเทศจำนวน 20.725 ล้านล้านจัต ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพี ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 38.3% ตามกฎหมายงบประมาณของสหภาพปี 60 และกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมของปี 60-61 แม้ว่าสินเชื่อรวมจากแหล่งทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องไม่เกิน 5.4 ล้านล้านจัต แต่รวมสินเชื่อในประเทศและต่างประเทศคือ 8.9 ล้านล้านจัต การ ขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น 409.07 พันล้านจัต จากปีก่อนและพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลังจะต้องขายโดยระบบประกวดราคาเพื่อรับเงินกู้จากธนาคารกลางเพื่อชดเชยการขาดดุล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสหภาพปี 60 และปีงบประมาณ 60 – 61 กฎหมายการวางแผนแห่งชาติและการกำกับดูแลสินเชื่อภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานของรัฐ

ที่มา: https://www.mmtimes.com/news/auditor-says-countrys-foreign-debt-tops-us10b.html