Vietnam Economic Factsheet: September 2564

FACTSHEET VIETNAM ก.ย.64

เศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนกันยายน 2564

ที่มา : รวบรวมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (General Statistics Office: GSO), กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท, กระทรวงวางแผนและการลงทุน, กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กรมศุลกากรและ CEIC Data