ครม.คุมเข้มนำเข้ารถผิดกฎหมาย

รัฐบาลได้มีคำสั่งให้ดำเนินการกับบุคคลและธุรกิจที่นำเข้ายานพาหนะอย่างผิดกฎหมายและเพื่อป้องกันการใช้ยานพาหนะทุกประเภทอย่างไม่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการชำระภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ อย่างถูกต้อง คำสั่งดังกล่าวมีคำสั่งให้กระทรวง องค์กรเทียบเท่ากระทรวง และหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำเข้าและใช้งานยานพาหนะอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเข้า ใช้ แลกเปลี่ยน และขายยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมาย และยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบรรลุวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_
Govt202.php