‘เวียดนาม’ เผยยกเว้นภาษีสินค้านำเข้า 0% จากกัมพูชา 31 รายการ

รัฐบาลเวียดนามออกพระราชกฤษฏีกาที่ “Decress 83/2021/ND-CP” เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ในประเด็นการยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศกัมพูชา 31 รายการ ให้เหลือ 0% ได้แก่ สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก มะนาว ข้าว ขนมปัง ขนมอบ เนื้อสุกรแปรรูปและใบยาสูบที่ยังไม่แปรรูป โดยพระราชกฤษฏีกาดังกล่าวกำหนดอัตราภาษีนำเข้าพิเศษตามข้อตกลงการส่งเสริมการค้าทวีภาคีระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา ปี 64-65 ทั้งนี้ พระราชกฤษฏีกาที่ “Decress 83/2021/ND-CP” มีผลยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2564 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

ที่มา : https://english.thesaigontimes.vn/vietnam-imposes-0-duty-on-31-commodities-imported-from-cambodia/