รัฐบาลสปป.ลาวพันธมิตรสำคัญ Star Telecom ในการพัฒนาดิจิทัลในประเทศ

ศูนย์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และสตาร์ เทเลคอม (ยูนิเทล) ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาลและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลสปป.ลาว ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดยอธิบดีศูนย์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง ดร.ทวีศักดิ์ มโนธรรม และรองอธิบดี Star Telecom นายบุญมี มาลาวงษ์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ พันธมิตรจะทำการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ใช้กับบริการที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปใช้ พวกเขายังจะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงินและการค้าดิจิทัลเพื่อรวมเข้ากับระบบดิจิทัลของรัฐบาลและระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (แพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การจัดการและบริการที่ได้รับการปรับปรุงรวมถึงบริการภาครัฐและสังคมจะมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การร่วมมือดังกล่าวจะนำพาสปป.ลาวไปสู่การพัฒนาที่สำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ที่มา : https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Govtstar_163.php