เกษตรกรเมืองนะเมาะเพาะลูกไก่ขายสร้างกำไรงาม !

เกษตรกรเมืองนะเมาะ เขตมะกเว ทำฟาร์มไก่สร้างกำไรให้ครัวเรือนได้อย่างน่าพอใจ การเลี้ยงไก่จะใช้เวลาเลี้ยงในตู้ฟักเป็นเวลา 21 วัน จากนั้นจะได้รับวัคซีนทันทีที่นำออกจากเครื่อง โดยราคาขายจะอยู่ที่ 1,800 จัตต่อไก่ปกติ และ 8,000 จัตต่อไก่เนื้อ อาหารที่ใช้เลี้ยงคือ ปลายข้าว ข้าวโพด และรำข้าว นอกจากนี้ยังใช้แพงพวยและหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร การทำฟาร์มเลี้ยงไก่สร้างกำไรให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากเมืองนาเมาะและปยอ-บแว

ที่มา: https://www.gnlm.com.mm/natmauk-residents-run-small-scale-baby-chick-production/#article-title