โควิด-19 พ่นพิษ ค้าถั่วเมียนมาหยุดชะงัก

ภายหลังการคลังสินค้าในแต่ละเขตเมืองจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 การค้าขายถั่วพัลส์ต้องหยุดชะงักลง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไปยังจีนต้องถูกปิดตัว ทำให้ราคาถั่วเขียว งา และถั่วลิสงร่วงลงทันที อย่างไรก็ตาม ราคาถั่วดำและถั่วแระยังคงสูงตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดอินเดีย ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ามีการส่งออกถั่วต่างๆ มากกว่า 1.66 ล้านตัน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 9 ก.ค.64 ของปีงบประมาณ 63-64 โดยมีมูลค่าประมาณ 1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภาคเกษตรกรรมถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจเมียนมาโดยคิดเป็น 30% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวเปลือก ข้าวโพด ฝ้าย อ้อย ถั่วต่างๆ และถั่วต่างๆ ซึ่งถั่วพัลส์ ซึ่งคิดเป็น 33% ของผลผลิตทางการเกษตรและครอบคลุม 20% ของพื้นที่เพาะปลูก ส่วนถั่วดำ ถั่วลันเตา และถั่วเขียว คิดเป็น 72% ของพื้นที่เพาะปลูกถั่วทั้งประเทศ

ที่มา: https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/2021/07/27_July_21_gnlm.pdf