INFOGRAPHIC : ครึ่งแรกของปี 2563 GDP เวียดนามโต 1.81%

สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเวียดนามขยายตัวชะลอ 1.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเติบโตต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วง 6 เดือนของปี 2554-2563

ที่มา : https://baodautu.vn/infographic-gdp-6-thang-nam-2020-tang-181-d124941.html

INFOGRAPHIC : เวียดนามส่งออกผักผลไม้กลับมาขยายตัว

จากรายงานทางสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานศุลกากรเวียดนาม เปิดเผยว่าการส่งออกผักและผลไม้ไปยังต่างประเทศกลับมาขยายตัวในเดือนมิถุนายน หลังจากหลายเดือนที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตที่หดตัวลง

ประเด็นสำคัญ

 • เดือนมกราคม 2563 (335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, -3.9%YoY)
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, -12.6%YoY)
 • เดือนมีนาคม 2563 (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, -15.8%YoY)
 • เดือนเมษายน 2563 (390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, -15.6%YoY)
 • เดือนพฤษภาคม 2563 (350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, -1.4%YoY)
 • เดือนมิถุนายน 2563 (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, 8.4%YoY)

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/fruit-vegetable-exports-bounce-back/178193.vnp

INFOGRAPHIC : เวียดนามเผย 8 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มี 8 รายการสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.4 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด จำแนกสินค้า ดังต่อไปนี้

 • โทรศัพท์และชิ้นส่วน 21.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (17.7%)
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 19.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 19.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (15.9%)
 • เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ 12.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (10.5%)
 • เครื่องจักรและส่วนประกอบ 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • รองเท้า 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (6.7%)
 • ไม้และผลิตภัณฑ์ทำมาจากไม้ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.1%)
 • ยานพาหนะและส่วนประกอบ 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.1%)
 • อาหารทะเล 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.9%)

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/8-commodities-with-export-value-of-over-3-billion-usd/177870.vnp

INFOGRAPHIC : เวียดนามเกินดุลการค้า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าเวียดนามเกินดุลการค้า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยแบ่งออกเป็นมูลค่าการส่งออก 121.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ มูลค่าการนำเข้า 117.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าสำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์และชิ้นส่วน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบ, รองเท้า เป้นต้น

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-trade-surplus-tops-4-billion-usd/177871.vnp

INFOGRAPHIC : เวียดนามเผยดัชนี CPI เดือนพ.ค. ลดลง

สำนักงานสถิติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเวียดนามในเดือนพ.ค. ลดลง 0.03% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และร้อยละ 1.24 เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. ปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา : General Statistics Office (GSO)

INFOGRAPHIC : เวียดนามเผย 4 เดือนแรกปี 2563 เกินดุลการค้า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) รายงานว่า มูลค่าการส่งออกของเวียดนามแตะระดับ 82.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 79.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้คาดว่าเวียดนามมียอดเกินดุลการค้าสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ทั้งนี้ สินค้าสำคัญของเวียดนาม ได้แก่

 • โทรศัพท์และชิ้นส่วน
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
 • เครื่องนุ่งห่ม
 • เครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบ
 • รองเท้า

ที่มา : General Statistics Office (GSO)

INFOGRAPHIC : การจัดอันดับดัชนี PCI ของ 5 เมืองที่ดำเนินจากส่วนกลาง

ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557-2561 ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด (PCI) ซึ่งมีการรายงานไว้ในสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) เมื่อพิจารณาพบว่าเมือง 5 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สูงและกลาง-สูง ได้แก่ ฮานอย, ไฮฟอง, ดานัง, กรุงโฮจิมินห์ และเกิ่นเทอ

แบ่งออกเป็นเกณฑ์ 10 ระดับ

 • ต้นทุนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
 • การเข้าถึงที่ดิน
 • ความโปร่งใส
 • ต้นทุนเวลา
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการ
 • ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านสุขภาพ
 • การทำงานเชิงรุก
 • บริการสนับสนุนธุรกิจ
 • การฝึกอบรมแรงงาน
 • ขั้นตอนการดำเนินทางกฎหมาย

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/pci-ranking-of-five-centrallyrun-cities/172779.vnp

INFOGRAPHIC : การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ‘โด่ยเหมย’ เปิดตัวในปี พ.ศ. 2529 ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างก้าวกระโดดและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายด้านด้วยกัน โดยหนึ่งในนั้นส่งผลให้เวียดนามที่เป็นประเทศยากจนที่สุดในโลกให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำ (Lower- middle-income Country)

 • เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ในปี 2563 ระดับ 6.8%
 • รายได้ต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) ในปี 2562 อยู่ที่ 2,786 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี
 • การประหยัดจากขนาด (Scale Of Economy) ในปี 2562 มากกว่า 262 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • สัดส่วนครัวเรือนที่ยากจน (Proportion Of Poor Households) ในปี 2562 ลดลง 4%

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/vietnams-economic-growth-over-years/172722.vnp