ธุรกิจที่จัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น แต่เงินทุนกลับลดลง ในช่วง 2 เดือนแรก

จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) เปิดเผยว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 17,400 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 และธุรกิจที่กลับมาดำเนินกิจการ 11,900 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินทุนจดทะเบียนใหม่รวมอยู่ที่ 956 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำนวนคนงาน 157,500 คน ลดลงร้อยละ 11.1 และ 3.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามลำดับ สำหรับธุรกิจที่หยุดดำเนินกิจการมีอยู่ประมาณ 16,200 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 9,163 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียน 96.8 ล้านล้านด่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว หากจำแนกภาคเศรษฐกิจ พบว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนใหม่ของภาคเกษตรกรรม 265 ราย, ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 4,700 ราย และภาคบริการ 12,500 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3, 8.4 และ 9.2 ตามลำดับ นอกจากนี้ จากข้อมูลของ CIEM ระบุว่าภาครัฐจำเป็นต้องเร่งปฏิรูปและการให้บริการในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโต

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/652980/newly-established-firms-up-but-capital-down-in-two-months.html

หลวงพระบางเมืองตัวอย่างการปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ของเมืองหลวงพระบางได้เป็นผู้นำในการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจหลังจากที่รัฐบาลสั่งให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงสภาพธุรกิจทั่วประเทศ โดยสรุปกระบวนการใหม่ที่สปป.ลาวและธุรกิจต่างประเทศต้องปฏิบัติตามเพื่อตั้งค่าการดำเนินงานตามประกาศ ขณะนี้มีเพียง 3 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจในสปป.ลาว คือการได้รับใบรับรองการลงทะเบียนขององค์กร ได้รับการประทับตราองค์กรและการลงทะเบียนสำหรับประกันสังคม ซึ่งหลังจากได้รับแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนองค์กรหรือบัตรประจำตัวองค์กรให้กับผู้ประกอบการธุรกิจภายใน 10 วัน การลดเวลาในการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนองค์กร การออกใบอนุญาตให้ธุรกิจใช้ตราประทับของตนเจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 วันในการพิจารณาคำขอ และใช้เวลาไม่เกินกว่า 2 วันในการพิจารณาการออกทะเบียนประกันสังคมของบริษัท รัฐบาลได้เริ่มนโยบายเพื่อปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจทั่วประเทศ โดยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสร้างงานและรายได้ การริเริ่มของเมืองหลวงพระบางเพื่อปฏิรูปการจดทะเบียนองค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ อีกทั้งรัฐบาลกำลังปรับปรุงกลไกที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการได้รับใบรับรองการลงทะเบียนขององค์กร ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : http://annx.asianews.network/content/luang-prabang-city-sets-example-business-climate-improvement-113159