เวียดนามมีโรงงานผลิตพันธุ์กุ้งที่ได้มาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE

จากรายงานระบุว่า กรมสัตวแพทย์สังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ประกาศมติรับรองโรงงานผลิตพันธุ์กุ้งของกลุ่มบริษัทเวียดนาม-ออสเตรเลียในหมู่บ้านหย่งหญานให้ได้มาตรฐานปลอดโรคระบาดตามข้อกำหนดขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OIE ซึ่งกระบวนการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน เพื่อบรรลุมาตรฐาน OIE อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อบรรลุเป้าหมายมูลค่าการส่งออกกุ้งที่นายกรัฐมนตรีได้วางไว้คือ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา : http://vovworld.vn/th-TH/ขาวเดน/เวยดนามมโรงงานผลตพนธกงทไดมาตรฐานปลอดโรคระบาดแหงแรกตามขอกำหนดขององคการโรคระบาดสตวระหวางประเทศ-หรอ-oie-702364.vov