ภาคประกันภัยกัมพูชาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ภาคการประกันภัยกัมพูชาในช่วงปี 2020 ยังคงเห็นการขยายตัวแม้จะเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยค่าเบี้ยประกันรวมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 คิดเป็นมูลค่า 264.9 ล้านดอลลาร์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากธุรกิจประกันภัยในกัมพูชามีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่เพียงร้อยละ 1 จากตัวเลขที่เผยแพร่ใน National Bank of Cambodia’s Financial Stability Review ยอดขายประกันภัยทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ในปี 2020 โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากการประกันทรัพย์สิน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของการเติบโตทั้งหมด ซึ่งประกันทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 35.4 รองลงมาคือประกันทั่วไปซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.4 ของเบี้ยประกันทั้งหมด โดยบริษัทประกันภัยทั่วไปมีจำนวนการเรียกเคลมประกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 29.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 สู่ 29.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2020

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50870668/insurance-penetration-less-than-1-percent-in-kingdom/