ธุรกิจภาค MSMEs ภายในกัมพูชาต้องการการสนับสนุน

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) ด้วยนวัตกรรมและความเป็นสากล ถือเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามรายงานฉบับใหม่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ในรายงานที่ชื่อว่า Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 เผยให้เห็นว่า MSME เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 97 ของธุรกิจทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ 41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้อำนวยการ ADB ประจำประเทศกัมพูชากล่าวว่า MSMEs ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของกัมพูชา มีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันในระดับภูมิภาค เช่นเดียวกับผู้อำนวยการแผนก SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกล่าวว่า MSMEs มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยมีส่วนช่วยในการจ้างงานถึงร้อยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/50777691/micro-small-medium-firms-vital-but-need-support-report/