COVID-19 ผลักดันให้เวียดนามขาดดุลการคลังราว 6% ของ GDP

นาย Dinh Tien Dung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่าในปีนี้ เวียดนามขาดดุลงบประมาณ 319.5-328 ล้านล้านด่อง (หรือ 13.78-14.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 4.99-5.59 ของ GDP ซึ่งสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ในช่วงต้นปีนี้ที่ร้อยละ 3.44 ของ GDP ทั้งนี้ การขาดดุลงบประมาณที่อยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากรายรับงบประมาณอยู่ในระดับต่ำจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงได้รับผลกระทบของไวรัสโควิด-19 หากแบ่งรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ พบว่าในปีนี้รายรับงบประมาณอยู่ที่ราว 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 8.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่แล้ว ในขณะที่ รายจ่ายงบประมาณอาจสูงถึง 72.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับประมาณการในปีที่แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ ได้เตือนว่าอัตราส่วนของการชำระหนี้ต่อรายรับงบประมาณอาจสูงถึงร้อยละ 25 สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่งคงทางการเงินของประเทศ

ที่มา : http://hanoitimes.vn/covid-19-pushes-vietnam-fiscal-deficit-to-nearly-6-of-gdp-314586.html