INFOGRAPHIC : เวียดนามเผยการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปส่วนใหญ่ 81% มองว่ามีแนวโน้มที่ดี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (GSO) เปิดเผยผลสำรวจภาวะการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศส่วนใหญ่คาดว่าการดำเนินงานดีขึ้นหรือยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไรนักเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3

สถานการณ์การดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ (ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง)

  • โดยภาพรวม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 45.6 มองว่าการดำเนินธุรกิจดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 35.4 ไม่เปลี่ยนแปลง/เท่าเดิม และร้อยละ 19 แย่ลง
  • ธุรกิจ FDI ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 82.8 มองว่าการดำเนินธุรกิจดีขึ้น และร้อยละ 17.2 แย่ลง
  • รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 81.7 มองว่าการดำเนินธุรกิจดีขึ้น และร้อยละ 18.3 แย่ลง
  • ธุรกิจภาคเอกชน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 80.2 มองว่าการดำเนินธุรกิจดีขึ้น และร้อยละ 19.8 แย่ลง

.ผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ (ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง)

  • ปริมาณการผลิต ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 45.9 มองว่าปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 36.6 ไม่เปลี่ยนแปลง/เท่าเดิม และร้อยละ 17.5 ลดลง
  • ยอดคำสั่งซื้อ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 43.2 มองว่ายอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 39.1 ไม่เปลี่ยนแปลง/เท่าเดิม และร้อยละ 17.7 ลดลง
  • ยอดคำสั่งซื้อเพื่อส่งออก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 44 มองว่ายอดคำสั่งซื้อเพื่อส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง/เท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 35.6 เพิ่มขึ้น และร้อยละ 20.4 ลดลง

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/81-processingmanufacturing-firms-optimistic-about-business-outlook/188531.vnp