ธุรกิจสุราท่ามกลางวิกฤต COVID -19

สมาคมผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เผยร้านเหล้าเกือบทั้งหมดในเย่างกุ้งปิดตัวลงประมาณร้อยละ 40  ผับและร้านเหล้าส่วนใหญ่เปิดให้บริการอีกครั้งหลังผ่านวิกฤติ COVID–19 ระลอกแรกแต่สถานการ์ในตอนนี้ดูเหมือนจะแย่ลงกว่าเดิม เนื่องจากเคอร์ฟิวที่มีมาตั้งแต่เมษายน การห้ามชุมนุม ผับและร้านเหล้าจึงถูกสั่งให้ปิดดำเนินการ บรรดาสถานประกอบการไม่สามารถจ่ายภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่น ๆ ค่าเช่าร้านและค่าแรงได้ ดังนั้นจึงมีหนี้สินจำนวนมากและปิดตัวลง ภาครัฐจึงอาจจำเป็นต้องผ่อนปรนโดยอาจทำให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุราและภาษีเป็นงวด ภาษีของสุราต้องจ่ายร้อยละ 60 ของภาษีนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบันภาครัฐได้ออกใบอนุญาตขายสุรา 9,389 ใบในเขตย่างกุ้งของปีงบประมาณ 61-62 คาดว่าปีนี้เมียนมาจะมีรายได้จากภาษีสรรพสามิต 1.3 จัตพันล้าน

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/liquor-sector-among-latest-covid-19-casualty-local-economy.html