INFOGRAPHIC : เวียดนามเผย CPI เดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 0.12%

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม (GSO) ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว, ร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. 62 และร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ 6 ใน 11 กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ การศึกษา (2.08%), ที่พักอาศัยและวัสดุก่อสร้าง (0.62%), เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (0.1%), เครื่องดื่มและบุหรี่ (0.05%), ยาเวชภัณฑ์และบริการทางสุขภาพ (0.01%) และสินค้าและบริการอื่นๆ (0.02%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนที่แล้ว

ที่มา : https://en.vietnamplus.vn/september-cpi-up-012-percent/187813.vnp