ผู้ว่าราชการแขวงบอลิคำไซให้คำมั่นเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 5 ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ดร. ก้องแก้ว ไชยสงครามผู้ว่าราชการแขวงบอริคำไซ คาดการณ์ว่าบอลิคำไซจะสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้เฉลี่ยต่อปีอย่างน้อยร้อยละ 5 ในช่วง 5 ปีข้างหน้าโดยมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป้าหมายดังกล่าวกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารแขวงบอลิคำไซ ตามรายงานยังระบุอีกว่า GDP จะสูงถึง 5.8 ล้านล้านกีบโดยภาคเกษตรกรรมจะเติบโตถึงร้อยละ 26 ต่อ GDP ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสนับสนุนร้อยละ 48.9 และภาคบริการร้อยละ 25.1 นอกจากนี้จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและร้านผลิตสินค้าหัตถกรรมมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 ด้านการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนทั้งหมดในแขวงสามารถเข้าถึงไฟฟ้าถนนและบริการโทรคมนาคมได้อย่างดี คณะกรรมการทำงานจังหวัดยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยรวมของสปป.ลาว

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Borikhamxay_188.php