กทท.เริ่ม“แหลมฉบังเฟส3” ลุย“ถมทะเล”คาดเสร็จใน4ปี

กทท.ลุยแหลมฉบังเฟส 3 เริ่มงานถมทะเล หลังลงนาม “กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี” ตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4 ปี พร้อมเดินหน้างานอาคาร,สาธารณูปโภค 6.5 พันล้านปีนี้ กทท.ได้ดำเนินการเปิดประกวดราคาจัดหาเอกชนเริ่มงานก่อสร้างโครงการในส่วนที่ กทท.รับผิดชอบ คือ งานก่อสร้างทางทะเล และงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยปัจจุบันได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล และเตรียมส่งมอบพื้นที่เพื่อออกหนังสือให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนนและระบบสาธรณูปโภค วงเงิน 6,502 ล้านบาท ขณะนี้ได้ยกเลิกการประกวดราคา หลังจากประกาศไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 เนื่องจาก กทท.ต้องการปรับปริมาณงานและราคา ให้มีความสอดคล้องกับปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะประกาศประกวดราคาอีกครั้งภายในปีนี้รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ตอนนี้ กทท.ได้เริ่มต้นงานในส่วนที่ภาครัฐรับผิดชอบแล้ว ซึ่งอยู่นอกเหนือกับงานร่วมทุนกับเอกชน ในเรื่องของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนของท่าเทียบเรือ F ที่จะร่วมทุนให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการภายในพื้นที่ โดยปัจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ได้สรุปผลและการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนด้านการเงิน (ซองที่ 4) กับกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC และเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

ที่มา:https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897001?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=eec