ปี 2018 กัมพูชาผลผลิตข้าวเปลือกสูงถึง 7.4 ล้าน

จากรายงานของกระทรวงเกษตรผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งรัฐบาลคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูก 2.เฉลี่ยแล้วผลผลิตต่อเฮกตาร์ได้ 3.07 ตัน ซึ่งจากรายงานระบุว่าในปี 49 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 2.6 ตันเท่านั้น ส่วนพื้นที่ในการทำปศุสัตว์มีเพียงร้อยละ 3.5 เท่านั้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพและการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรมากขึ้น

ที่มา : https://www.khmertimeskh.com/575496/paddy-rice-production-reaches-7-4-million-in-2018/

06/02/62