รัฐบาลเมียนมาเตรียมแผนรับมือผลกระทบ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

นางอองซานซูจีที่ปรึกษาของรัฐบาลเมียนมากล่าวในที่อยู่ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมไวรัสหากตรวจพบในเมียนมา โดยรัฐบาลจะลดภาษีและอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบและป้องกันการว่างงาน รักษาโรงงานให้ทำงานและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงอย่างการผลิตเสื้อผ้า, โรงแรมและการท่องเที่ยวและ SMEs ภาษีล่วงหน้า 2% สำหรับสินค้าส่งออกจะถูกยกเลิกไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้ ธนาคารกลางของเมียนมาประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.5%  โดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ขณะนี้คณะทำงานระดับชาติกำลังทำงานในแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด หนึ่งในแผนดังกล่าวคือความพยายามที่จะกระตุ้นการค้าและการท่องเที่ยว การสร้างงานใหม่ และการฝึกอบรมสำหรับผู้ว่างงาน โดยการปิดโรงงานหาแหล่งวัตถุดิบอื่น เสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาค SME

ที่มา : https://www.mmtimes.com/news/govt-preparing-plans-counter-virus-impacts-countrys-economy-state-counsellor-says.html