Vietnam Economic Factsheet : January.2564

เศรษฐกิจเวียดนาม ประจำเดือนมกราคม 2564

หัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้

ด้านการผลิต

 • พื้นที่การเกษตรกรรม
 • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (IPI)
 • ยอดการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ
 • จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ด้านการใช้จ่าย

 • ยอดขายรถยนต์ส่วนบุคคล
 • การใช้จ่ายภาครัฐบาลรวม
 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่, ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์
 • การค้าระหว่างประเทศ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
 • อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
 • ทุนสำรองระหว่างประเทศ
 • ดุลบัญชีเดินสะพัด

ภาคการเงิน

 • ปริมาณเงินความหมายกว้าง (M2)
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
 • สินเชื่อในประเทศ

ที่มา : General Statistics Office of Vietnam, CEIC Data